Regulaminy


 

RODO – Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna  Biblioteka Publiczna  z siedzibą w Pawłowiczkach przy ulicy Korfantego 3

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu: pawlowiczki.gbp@wp.pl  lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pawłowiczkach za pomocą adresu: gbp-fgosciecin@wp.pl

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r., Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej) oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów;

b) dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;

c) prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki;

d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

5. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane:

a) imię i nazwisko;

b) pesel;

c) adres zamieszkania;

d) nr telefonu;

e) adres e-mail;

f) karty bibliotecznej;

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pawłowiczkach.

7. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminną Biblioteką Publiczną w Pawłowiczkach  przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono materiał biblioteczny oraz dla osób korzystających z pozostałych usług 5 lat od daty upływu ważności karty.

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie.

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnej Bibliotece  Publiczna w Pawłowiczkach Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

  

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 

Pt. „Zabierz książkę na wakacje”

 

Organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pawłowiczkach

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem  konkursu jest  Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach, mieszcząca się przy ul. Korfantego 3  zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs ma na celu zachęcenie mieszkańców Gminy Pawłowiczki do spędzania wakacyjnego czasu z książką oraz kreatywnego podejścia do zagadnień związanych z fotografią.
 3. Konkurs ma zasięg lokalny i dotyczy czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach.
 4. Konkurs nie wyszczególnia kategorii wiekowych.
 5. Nadesłane prace oceni jury, powołane przez Dyrektora GBP Pawłowiczki, w skład którego wejdzie dyrektor i pracownicy biblioteki.
 6. Nagrody w postaci książek, ufundowane zostaną przez bibliotekę. Nagrodzone zostaną trzy najciekawsze, kreatywne fotografie.
 7. Wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej i facebooku  Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach. Prezentacja zdjęć biorących udział w konkursie odbędzie się również w formie wystawy, dostępnej dla czytelników do końca września.

Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Pawłowiczki
 2. Kryterium udziału w konkursie nie stanowi wiek, miejsce zameldowania, wykonywany zawód.
 3. Każdy uczestnik konkursu może przysłać jedno zgłoszenie konkursowe, w formie zdjęcia.
 4. Prace konkursowe należy zgłaszać mailowo pod adres pawlowiczki.gbp@wp.pl .
 5. Minimalna wielkość zdjęcia to 1600x 1200 pikseli. Zdjęcie powinno być zapisane w formie jpg.
 6. Tematykę zdjęcia powinna być książka, czytelnik z książką, w dowolnym miejscu spędzenia wakacji. Tylko takie zdjęcie będą brane pod uwagę w trakcie wyłaniania zwycięzców. Zdjęcia ujawniające treści niewłaściwe, odbierane powszechnie za nieobyczajne bądź niezgodne az prawem nie będą dopuszczone do konkursu.
 7. Każde zgłoszenie powinno zawierać: Imię Nazwisko zgłaszającego, telefon kontaktowy( w Przypadku osób nieletnich telefon kontaktowy do rodziców), wiek osoby wykonującej zdjęcie, krótki opis fotografii.
 8. Na prace czekamy do 31.08.2015r.
 9. Autorzy zdjęć , wybranych do zamieszczenia na wystawie, zostaną powiadomieni telefonicznie.
 10. Zwycięscy mogą odbierać nagrody w siedzibie GBP w Pawłowiczkach do końca listopada br.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu.
 2. Prace nie będą odsyłane do czytelników.
 3. Autorzy prac zachowują prawa autorskie.
 4. GBP Pawłowiczki zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania zgłoszonych fotografii w celu promocji konkursu, organizowanego przez bibliotekę.
 5. Na podstawie art.81 ust.1 ustawy z dnia 4 luty 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne  używanie i rozpowszechnianie przez  Organizatora swojego wizerunku, a także w przypadku obecności na zdjęciu dzieci, których jest prawnym opiekunem.
 6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu związanym z realizacją konkursu. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr. 101, poz.926 ze zm.)jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach ul. Korfantego 3
 7. Zgłoszenie zdjęcia i wypełnienie wszystkich warunków konkursu jest jednoczesne z uznaniem niniejszego regulaminu.
 8. Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biblioteki, osobiście, mailowo bądź pod nr. telefonu: 774874178

 
Regulamin Konkursu Plastycznego

 

Regulamin konkursu plastycznego dla przedszkolaków

„ Jem zdrowo i kolorowo”

I. ORGANIZATOR KONKURSU

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach, Urząd Gminy Pawłowiczki

II. ODBIORCY KONKURSU

 • Przedszkolaki

III. CELE KONKURSU

 • propagowanie wśród przedszkolaków nawyków związanych z prawidłowym odżywianiem

poprzez informacje nt. wartości  odżywczych spożywanych posiłków, źródeł witamin niezbędnych do prawidłowego rozwoju i zdrowia; kształtowanie postaw i nawyków w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej; uświadomienie zagrożeń związanych z nieprawidłowym odżywianiem, m.in.: spożywaniem nadmiernej ilości słodyczy oraz jedzeniem fast foodów; rozwijanie wyobraźni twórczej i plastycznej;

IV. ZASADY KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wykonanie

INDYWIDUALNEJ

pracy plastycznej- zdrowych produktów,  kolorowych warzyw i owoców

Praca ma obrazować przykładowy talerz, przedstawiający zdrowy posiłek dla przedszkolaka.

Inspiracją do stworzenia pracy ma być krótka pogadanka nauczyciela

oraz wiersz Stanisława Karaszewskiego pt. „Dla każdego coś zdrowego” ,a także wykaz literatury

(Załącznik nr 1 do konkursu)

Sposób  wykonania pracy–dowolny- rysunek, wyklejanka, praca z plasteliny lub modeliny, wycinanka itp.

Maksymalny rozmiar pracy A3

Opis pracy: na odwrocie pracy w prawym dolnym rogu należy umieścić, imię i nazwisko autora pracy;

Nazwę  przedszkola, dane adresowe; imię i nazwisko opiekuna

V.TERMIN SKŁADANIA PRAC

1. Prace należy złożyć do  20 maja  b.r.  na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach ul. Korfantego  3, 47-280 Pawłowiczki

VI.OCENA PRAC

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 NAGRODY

1.Ocena prac: komisja konkursowa dokona oceny prac przyznając nagrody i wyróżnienia

2.Nagrodami w konkursie będą książki

3.Termin rozstrzygnięcia : początek czerwca b.r.

4.Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej:

http://www.gbp-pawlowiczki.wbp.opole.pl

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Z nagrodzonych i wyróżnionych prac zostanie stworzona wystawa, która pokazana zostanie

w  bibliotekach:

2.Wszystkie nagrodzone, wyróżnione oraz wytypowanie do wystawy prace przechodzą na własność

organizatora.

3.Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych

osobowych autorów przez organizatorów na potrzeby konkursu.

4.Konkurs dofinansowany jest ze środków budżetu gminy

przeznaczonych na edukację ekologiczną promującą zdrowy tryb  życia.

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje o przebiegu dostępne będą na stronie internetowej

  

REGULAMIN   WYPOŻYCZEŃ

GMINNEJ  BIBLIOTEKI PUBLICZNYCH W PAWŁOWICZKACH
§ 1

Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki ma charakter powszechny.
§ 2

Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.
§ 3

1. Z wypożyczalni mają prawo korzystać osoby fizyczne  zamieszkałe  na terenie Polski.
2. Przy zapisie do wypożyczalni zgłaszający się powinien:
a) okazać dowód tożsamości ze zdjęciem i adresem zamieszkania,
b) złożyć na karcie czytelnika zobowiązanie do przestrzegania regulaminu.
3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
4. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy i szkoły.
§ 4

Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
§ 5
1. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć do 10 książek
2. Książki wypożycza się na okres nie więcej  niż 30 dni.
3. Biblioteka może na prośbę przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
4. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
5. W razie braku książki, czytelnik powinien uzyskać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana książka
6.Na prośbę czytelnika  Gminna Biblioteka Publiczna  sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
§ 6
1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania wypożyczonych książek, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych książek odpowiada czytelnik.

  

RAMOWY REGULAMIN CZYTELNI

§ 1
PRAWO I WARUNKI KORZYSTANIA

1.    Prawo korzystania z czytelni mają wszyscy mieszkańcy, bez względu na to, czy są stałymi czytelnikami czy też chcą korzystać z czytelni doraźnie.
2.    W czytelni obowiązuje cisza, zakaz korzystania z telefonów komórkowych, nie wolno palić papierosów ani spożywać posiłków.
§ 2
KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW

1.    W czytelni korzystać można ze zbiorów księgozbioru podręcznego i czasopism bieżących.
2.    Książki wybrane z księgozbioru podręcznego czytelnik zwraca bibliotekarzowi.
3.    Książki i czasopisma podaje czytelnikowi bibliotekarz.
4.    Z księgozbioru podręcznego nie pożycza się książek do domu.
5.    Nie pożycza się do domu książek dostarczonych z innych bibliotek.
6.    Książek przeznaczonych do czytania w czytelni nie wolno wynosić poza jej obręb.
7.    Zasady korzystania z komputera i Internetu ustala odrębny regulamin.
§ 3
PORADY I INFORMACJE

Czytelnik może zwrócić się do dyżurnego bibliotekarza o informacje dotyczące książek, zestawień i literatury na interesujący temat oraz o wskazówki co do pracy z książką.
§ 4
ZBIERANIE MATERIAŁÓW

Jeżeli czytelnik poza robieniem notatek i wyciągów do własnego użytku pragnie kopiować rysunki, schematy, plany, mapy, itp. może to uczynić tylko po uprzednim porozumieniu się z dyżurnym bibliotekarzem.
§ 5
POSZANOWANIE KSIĄŻEK

1.    Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta. Spostrzeżone uszkodzenia powinien natychmiast zgłaszać dyżurnemu bibliotekarzowi.
2.    Korzystanie ze zbiorów specjalnych (ryciny, mapy itp.) wymaga szczególnej uwagi, aby nie narazić ich na uszkodzenie.
§ 6
PRZEPISY KOŃCOWE

1.    Korzystając z czytelni zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.